Updates
  • เปิดพื้นที่ U Space ภายใต้โครงการ Innovation Club by GSB Startup

  • สัมมนา การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

  • งาน “สัมมนาเส้นทางสู่ความสำเร็จ ของสถานีบริการน้ำมัน PT”

  • สัมมนา “ภูมิต้านทานการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่นักการตลาดมืออาชีพ” หัวข้อเรื่อง “Marketing Can”