Updates
  • โครงการ SDU Research Consortium กลุ่มสาขาบริหารจัดการ

  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต MOU ร่วมกับ บริษัท บิซวิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิตตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (IQA) รอบ 9 เดือน

  • สวนดุสิตร่วมมือออมสินอบรมสร้างอาชีพ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2