Updates
  • คณะวิทยาการจัดการร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน“โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ในงาน “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” วิทยาเขตสุพรรณบุรี

  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน

  • การสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 admissions คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  • นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเจ๋ง นำเสนอไอเดียแปลรูปเห็ดสดเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในรายการ “คิดเช่น Gen D” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ฟ้าวันใหม่