Updates
  • คณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 61

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน

  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน