Updates
  • SDU Research Consortium กลุ่มบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “คลินิกวิจัยเพื่อการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย”

  • ประชุม “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

  • การประชุมฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

  • สาขาวิชาการจัดการ จัดทวนสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560