Updates
  • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) รอบ 9 เดือน

  • โครงการ SDU Research Consortium กลุ่มสาขาบริหารจัดการ