Updates
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) รอบ 9 เดือน

  • สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) รอบ 9 เดือน

  • สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) รอบ 9 เดือน

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) รอบ 9 เดือน