หน้าแรก

bg-หลักสูตร_๒๑๐๘๒๒
ประกาศปรับปรุง สนง
previous arrow
next arrow
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมงานกิจการนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 2” การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ความสุขและคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายรัชศักดิ์ ทรงศักดิ์ราตรี และ นายนรินทร สิทธิยากรณ์ นักศึกษาทีม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 2” การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ความสุขและคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนนักศึกษา จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพันจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้อง 348

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพันจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้อง 348 อาคาร 3 ชั้น 4 หมายเหตุ : ขอความร่วมมือแต่งกาย ผ้าไทย/ชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืมสแกนแบบตอบรับเข้าร่วมงาน

คณะวิทยาการจัดการ โดย งานพัฒนานักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม I can Do : How to be good at English วันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น. แบบออนไลน์

(แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เคล็ดลับพิชิต TOEIC โดยอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าที่มีผลคะแนนสอบ TOEIC มากกว่า 500 คะแนน) ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoomสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://forms.gle/9n5MGM3qVxGAtVrz8

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ “สาขาธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน” จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองโดยสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิกอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 4. นายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4          

การนำเสนอผลงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ในการบูรณาการความรู้และสร้างประสบการณ์จากห้องเรียนสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการตลาดให้กับ วิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยม (The Best) คือ ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาบูดูของวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ โดยนักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ คือ คุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน คุณเพลินพิศ ปริญญานนท์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตศิริราช คุณชลียา สระบัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐดา ศรีมุข ที่ปรึกษาคณบดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting Application โดยมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 แห่ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3(5)/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3(5)/2564 ผ่านโปรแกรม MS Teams และมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะให้เกียรติเข้าประชุม ได้แก่ ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ นักบัญชีอาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ คุณยงยุทธ มานะกรโกวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท Mad2DaMax จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท S Plus Media Creation จำกัด ผู้อำนวยการ สถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค และที่ปรึกษาธุรกิจด้าน Online Marketing โดยมีวาระการประชุม คือ นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 […]

คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน สายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์/สังเคราะห์งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพี่เลี้ยงการทำผลงานเพื่อก้าวสู่ระดับชำนาญการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการเขียนวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน พร้อมด้วยทีมวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประศาสน์ นิยม ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะกับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นรายบุคคล

ตารางกิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก 64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564

  มาอีกแล้วจ้ากับกิจกรรม SUMMER CAMP เด็ก64 สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน จัดกิจกรรม “Yes no ok เปิดประสบการณ์ดินแดนภาษาสากล” วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “How 2 B ดี Touch” สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “ออกนอกรั้ว….สวนดุสิตมีอะไรดี”