Updates
  • การประชุม “เบิกจ่ายอย่างไร ให้ถูกต้อง”

  • HRM จัดอบรม “การพัฒนาผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพยุคดิจิทัล”

  • HRM จัดอบรม “ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรมนุษย์”

  • กิจกรรมประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต