หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

21077412_1629092400443373_607647974555987066_n

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้อง ๓๐๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

Leave us a Comment