โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

เรียน ผู้สมัครเข้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
– วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. โรงแรมสวนดุสิต เพลส ห้องกุมาริกา ชั้น 2 อบรมการเขียนบทความวิชาการ
– วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. โรงแรมสวนดุสิต เพลส ห้องกาหลา ชั้น 3 อบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ทั้ง 2 วันจะถ่ายทอดวิดีโอไปยังศูนย์การศึกษา ดังนั้นผู้สมัครเข้าร่วมสามารถดูได้

Leave us a Comment