กิจกรรม KM ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไปทดลองใช้

20180329_๑๘๐๓๒๙_0014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ ๑ การหาแนวทางปฏิบัติที่ดีหลังจากการนำองค์ความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไปทดลองใช้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภุชงค์ เมนะสินธุ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์รวี หทารแกล้ว เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment