สาขาวิชาการตลาด ทำโครงการ CSR ร่วมกับหจก.ซี.อาร์.เจ วิศวกรรม

โครงการตาข่าย_๑๘๐๔๒๓_0015
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เล็งเห็นว่า การบริการวิชาการและการช่วยเหลือดูแลสังคมเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ “ตาข่ายสานรัก สร้างภูมิคุ้มกันให้น้อง” ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท หจก.ซี.อาร์.เจ วิศวกรรม ถือเป็นการสร้างสรรค์สังคมที่ให้คณาจารย์ นักศึกษา และองค์กรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านอันตรายที่มาจากนกพิราบและการแนะนำการทำความสะอาดมูลนกพิราบอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ลงพื้นที่จัดโครงการในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Leave us a Comment