สาขาวิชาการตลาด ร่วมโครงการ CSR กับบริษัท เธียรสุรัตน์

โครงการปลูกผังความคิ_๑๘๐๔๒๓_0023
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทำโครงการ “ปลูกฝังความคิด ชุบชีวิตสัตว์ป่า” ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นการสร้างสรรค์สังคมที่ให้คณาจารย์ นักศึกษา และองค์กรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและปลูกจิตสำนึกในการไม่ลักลอบซื้อขายสัตว์ป่า โดยลงพื้นที่จัดโครงการในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ดูแลสัตว์ป่าภาคกลาง ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Leave us a Comment