สาขาเลขานุการทางการแพทย์ ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ

20180419_๑๘๐๔๑๙_0011
ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมเจรจาความร่วมมือการพัฒนาการผลิตบัณฑิต ต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา สปิลเลอร์ ประธานหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์ การประชุมเจรจาความร่วมมือการพัฒนาการผลิตบัณฑิตครั้งนี้ ระหว่าง หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ กับ โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยมีผู้แทน คือ คุณกาญจนา ส่งเสริม (HR Director), คุณอุดมศักดิ์ ศิริเลิศไชยากูล (HRD Manager) และคุณกัลยกร กมลรัตนกูล (Senior HRM Manager) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๓๕ คณะวิทยาการจัดการ
 

Leave us a Comment