โครงการพัฒนาทักษะการเขียนและเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย

20180418_๑๘๐๔๑๘_0110
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ การพัฒนาทักษะการเขียนและเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเสริมสร้างทักษะการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย บรรยายพร้อมปฏิบัติการหัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์วารสารที่ได้รับรองพร้อมทั้งมีกิจกรรมมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการดีเด่นให้กับคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

Leave us a Comment