คณะวิทยาการจัดการ สำนักวิทยบริการฯ ประชุมร่วมกับธนาคารออมสิน

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, นายวีรพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกันผู้แทนธนาคารออมสิน ในโครงการ GSB Innovation Club เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 อาคารสำนักวิทยบริการ

Leave us a Comment