สวนดุสิตร่วมกับออมสิน จัดอบรมขนมไทยให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

14

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะวิทยาการจัดการ และโรงเรียนอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ ธนาคารออมสิน โดยนายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ จัดอบรมหลักสูตรขนมไทยและอาหารเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยประชาชน “ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน” เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ห้องห้องประชุมใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ICS42 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

Leave us a Comment