สวนดุสิตร่วมมือออมสินอบรมสร้างอาชีพ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2

มหาวิทยาลัยประชาชน_๑๘๐๕๑๐_0001
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับ นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ,นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน และนายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 3 เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวัน 2 (โฮมเบเกอรี่) โรงเรียนอาหารนานาชาติสวนดุสิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเยี่ยมชมการฝึกอาชีพ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยประชาชน “ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน” หลักสูตรน้ำสลัด 3 รส และสลัดโรล วิทยากรโดย อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัล และหลักสูตรสาคูปากหมอ วิทยากรโดย อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 

Leave us a Comment