สาขาการเงินร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทดสอบ Mock Exam

IMG_4556
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ New Breed IC @ U-Net 2017 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเองผ่านรูปแบบ Online ได้แก่ e-Book, e-Training พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด Mock Exam และเข้ารับการทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ด้านอนุพันธ์) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

Leave us a Comment