หลักสูตรบัญชีบัณฑิต MOU ร่วมกับ บริษัท บิซวิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด

IMG_4917

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต การลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง หลักสูตรบัญชีบัณฺฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท บิซวิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายจุนโนะสุเกะ คุราจิ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

Leave us a Comment