โครงการ SDU Research Consortium กลุ่มสาขาบริหารจัดการ

20180517_๑๘๐๕๑๗_0026
ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “SDU Research Consortium กลุ่มสาขาบริหารจัดการ” หัวข้อ “การจัดทำแผนบูรณาการตามยุทศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ภาคบริการและท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

Leave us a Comment