สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) รอบ 9 เดือน

IMG_5028

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธาน ,ผศ.ชุติมา จักรจรัส กรรมการ ,อาจารย์ศริยา ประเสริฐสุด กรรมการและนางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย เลขานุการ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment