หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

IMG_5053

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน ประธาน ,ผศ.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ กรรมการ ,อาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน และนางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย เลขานุการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 331 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment