สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) รอบ 9 เดือน

87186

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน ประธานกรรมการ, อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ กรรมการ, ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ กรรมการและ ผศ.วิภาดา มุกดา เลขานุการ เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตรฯ อาคาร 32 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment