สาขาวิชาการบริการลูกค้า ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา(IQA) รอบ 9 เดือน

1

หลักสูตรบริหารธุรกิบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ประธาน ,ผศ.พิชญ์สินีย์ พุทธิทวีศรี กรรมการ ,อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด กรรมการและดร.จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์ เลขานุการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม KM อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment