สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) รอบ 9 เดือน

IMG_5106

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ ,ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ กรรมการ ,ดร.วีณัฐ สกุลหอม กรรมการและนางสาวสายใจ อยู่แท้กูล เลขานุการ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ Dusit Bistro (co-working space) อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment