สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) รอบ 9 เดือน

20180522_๑๘๐๕๒๒_0015

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ,ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ กรรมการ ,อาจารย์สมจิต นิปัทรหัตถพงศ์ กรรมการและนางสาวสายใจ อยู่แท้กูล เลขานุการ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment