สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) รอบ 9 เดือน

IMG_5064

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธาน ,ผศ.ชุติมา จักรจรัส กรรมการ ,ผศ.ภคพร กระจาดทอง และนางสาวยุพิน กำศร เลขานุการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment