กิจกรรม SDU Research Consortium กลุ่มสาขาบริหารจัดการ เรื่อง “การเขียนแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ”

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรมSDU Research Consortium กลุ่มสาขาบริหารจัดการ เรื่อง “การเขียนแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี สุทธินรากร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มจัดทำแผนบูรณาการฯ ตามประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสนใจ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment