สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) รอบ 9 เดือน

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ ประธานกรรมการ ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ กรรมการ ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ กรรมการ และนางสาวสายใจ อยู่แท้กูล เลขานุการ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 331 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment