สาขาวิชาการตลาด ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น ประธานกรรมการ อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ กรรมการ ผศ.ภคพร กระจาดทอง กรรมการ และนางสาวสภารัตน์ แท่นแก้ว เลขานุการ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment