กิจกรรม : เสวนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในโรงพยาบาล และการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ

1

กิจกรรม : เสวนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในโรงพยาบาล และการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามศาสตร์และปรัชญาเลขานุการทางการแพทย์เพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ กิจกรรมที่ ๖) กิจกรรม : เสวนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในโรงพยาบาล และการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์ โดยรับเกียรติจากวิทยากร คุณจุรินทร์ เป็นสุข หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คุณเรวดี ลือพงศ์ลัคณา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คุณสมพร คุ้มแคว้น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคุณยโสธรา แสนเขื่อน ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๗๐๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๗ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment