ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา 30 เมษายน 2561

IMG_5298

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเรื่อง ชี้แจงงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อแจกแจงข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูล เพื่อการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ และประธานนักศึกษาและตัวแทน ชี้แจงกิจกรรมต้อนรับนักศึกษารหัส 61 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ

Leave us a Comment