สาขาวิชาการจัดการ จัดทวนสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560

IMG_5470

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทวนสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยรับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส และ ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ

Leave us a Comment