การประชุมฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

IMG_5541

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธ์ รองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานประชุมฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment