ประชุม “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

20180619_๑๘๐๖๑๙_0005

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม ติดตามคณะทำงาน “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment