การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design (การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ)

5

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design (การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ)” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment