มอบรางวัลกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up โจทย์ Street Food แก้ปัญหาการล้างจานไม่ถูกสุขลักษณะ

5
คณะวิทยาการจัดการในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ตามบันทึกข้อตกลงด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ GSB Innovation Club จัดการประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 1) ในโจทย์ “Street Food เมื่อปัญหาล้างจานไม่ถูกสุขลักษณะ แก้ไขอย่างไร”
มีการมอบรางวัลโดย ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 335 รายละเอียดดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีม ENHANCE
2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อทีม ALL
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ชื่อทีม SDU CustServ 59.1
4. รางวัลชมเชย ชื่อทีม Something
5. รางวัลชมเชย ชื่อทีม SDU CustServ 59.2
Blog Attachment

Leave us a Comment