การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561

IMG_5942

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 และพิจารณาร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปรับปรุงปี พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment