สาขาวิชาการตลาด จัด”ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน ปี 2560

IMG_6013
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการ “ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560″ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในดำเนินการทวนสอบในครั้งนี้ คือ 1) อาจารย์เนตรทิพย์ สุรศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 2) ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ

Leave us a Comment