การสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 admissions คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

20180710_๑๘๐๗๑๐_0008

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่4 admission ณ อาคารรักตะกนิษฐ และ อาคาร2 อาคาร3 โดยจะประกาศผลการสอบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

Leave us a Comment