หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน

IMG_6065

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) รอบ 12 เดือน โดยไดรับเกียรติจาก ผศ ดร.พนารัตน์ ปานมณี เป็นประธานตรวจ ผศ.อัจฉรา สังข์สุวรรณ ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล กรรมการ และผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ เลขานุการ เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment