สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน

2

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการ เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พนิดา วัชระรังษี ประธานกรรมการตรวจ อาจารย์อุมาพร เภตราพรโชติ กรรมการ ผศ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ กรรมการ และนางสาวสายใจ อยู่แท้กูล เลขานุการ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment