หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน

IMG_6305

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการตรวจ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน กรรมการ อาจารย์ประทานพร   โสภาจิตต์วัฒนะ  กรรมการและ นางสาวสุภารัตน์ แท่นแก้ว เลขานุการ เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment