การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (คบค.) ครั้งที่ 3(11)/2561

IMG_7098

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (คบค.) ครั้งที่ 3(11)/2561 วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment