ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงาน ป.ช.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๑) จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบ และพัฒนากลไกการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย” งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๒-๒.๑)

๒. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกระบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง” งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๓-๓.๑)

๓. โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๔-๔.๑)

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการฯ (เอกสารแนบ ๕) จำนวน ๑๕ ชุด (ชุดจริง ๑ ชุด และสำเนา ๑๔ ชุด)   มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๔

เอกสารประกอบ ดาวน์โหลดจาก E-Office บันทึกข้อความที่ สวพ.๑๕๓๐/๒๕๖๑

 

 

 

Leave us a Comment