คณบดีร่วมยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาดคว้า 2 รางวัลจาก ม.แม่ฟ้าหลวง

IMG_7742

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนา ศุขะพันธ์ุ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้ 2 รางวัล จากการประกวดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ รางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular Vote ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ในโครงการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Leave us a Comment