ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

295577

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท ถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมถวายการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ร่วมด้วย สมาคมผู้สร้างสรรค์เพลง(ประเทศไทย) สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย และสโมสรนักเพลง ในรอบรองชนะเลิศวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รางวัลดังนี้
1. นางสาวจันทิมา ชำนาญกรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
2. นายคณิต โคธิเสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3. นางสาวจันทิมา ชำนาญกรณ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นางสาวชลิตา ดีบาง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาวกฤษวดี แต้มวิโรจน์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
และนางสาววนัสกมล ขำประดิษฐ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลชมเชยประเภทกลุ่ม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

Leave us a Comment