ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการนักวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดการนำเข้าของกองทัพ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและโจทย์ความต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของกองทัพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรักษาความมั่นคงของกองทัพในอนาคตต่อไป และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่

๑. การดำรงสภาพและยืดอายุการใช้งานของยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก

๓. นวัตกรรมงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพบก

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน ๑๕ เล่ม พร้อม CD (Ms word และ PDF พร้อมไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๒ ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๔

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Blog Attachment

Leave us a Comment