งาน “สัมมนาเส้นทางสู่ความสำเร็จ ของสถานีบริการน้ำมัน PT”

46520020_895581213980047_5104528993042825216_n

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนา “เส้นทางสู่ความสำเร็จ ของสถานีบริการน้ำมัน PT” โดยได้รับเกียรติจาก “คุณ ชัยทัศน์ วันชัย” ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อสัมมนา เส้นทางสู่ความสำเร็จ ของสถานีบริการนํ้ามัน PT การไขเคล็ดลับสู่เส้นทางความสำเร็จของสถานีบริการน้ำมันอันดับ2 ที่มีสาขามากที่สุดในไทย ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Leave us a Comment