สัมมนา การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

IMG_8942

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ในโลกดิจิทัล” วิทยากร โดย คุณกนกวรรรณ ชินพงษ์ บริษัท เวิร์คเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโดย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Leave us a Comment