เปิดพื้นที่ U Space ภายใต้โครงการ Innovation Club by GSB Startup

IMG_9316

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพื้นที่การเรียนรู้ U Space ภายใต้โครงการ Innovation Club by GSB Startup โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ ธนาคารออมสิน โดยคุณอุบลวรรณ ช่างเขียนดี และคุณจินต์จุฑา จิตต์ไมตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวรายงานโครงการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ มีการมอบรางวัล ประกวด Idea กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลตั้งแต่เดือน สิงหาคม –พฤศจิกายน 2561 และมีการบรรยาย เรื่อง E-sport และเทคนิคการเล่น ROVโดย คุณเอกรินทร์ โสภี Senior Product Executive บริษัท True digital plus และมีการแข่งขัน ROV จากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

Leave us a Comment