ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562

20181219_๑๘๑๒๒๐_0010

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 335 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment