Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนธันวาคม 2561

20181225_๑๘๑๒๒๕_0001

คณะวิทยาการจัดการในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ตามบันทึกข้อตกลงด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ GSB Innovation Club จัดการประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 8) “IDEA WoW สร้างสรรค์ของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น/จังหวัด”” โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานกรรมการดำเนินงาสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณอภิชาตไตรสรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิตา จุลกนิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโปรดติดตามผลการตัดสินทางเพจ Smart Start Idea.sdu

Leave us a Comment