ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน” สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดอบรม ๒ รอบ ดังนี้ รอบที่ ๑ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ และรอบที่ ๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รอบละ ๔๐ คน (เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ทั้ง ๒ รอบ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (ห้อง ๑๒๑๖) อาคาร ๑ ชั้น ๒

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) หัวข้อ “สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน” ให้กับนักศึกษา (ทุกชั้นปี) และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความมั่นใจ เพิ่มทักษะที่จำเป็นในการสมัครงานนอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางวิชาการ กำหนดจัดอบรม ๒ รอบ ดังนี้ รอบที่ ๑ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ และรอบที่ ๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รอบละ ๔๐ คน (เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ทั้ง ๒ รอบ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (ห้อง ๑๒๑๖) อาคาร ๑ ชั้น ๒ บรรยายโดยวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์ด้าน HR ในองค์กรชั้นนำมากกว่า ๑๕ ปี เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือไทยเบฟเวอร์เรจ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเอง

ในการนี้ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานและหลักสูตรดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้นักศึกษาในสังกัดทราบ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ห้อง ๑๒๑๒) อาคาร ๑ ชั้น ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๔-๕๒๖๐-๒ หรือสแกน QR code (ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามเอกสารดังแนบ)
เพื่อดูรายละเอียดการสมัครหรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/xrP3Ww
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Leave us a Comment