แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ผลิตคอนเทนต์และหนังสั้นเข้าประกวด

35

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” มุ่งหวังให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า และมุ่งหวังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ใช้อย่างประหยัด วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผลิตผลงานด้านสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนทั่วไป นักศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 2 ประเภท คือ ผลิตคอนเทนต์และภาพประกอบ ทีมละ 5 คน และผลิตหนั้งสั้นและแอนิเมชั่น ทีมละ 10 คน โดยมีทุนการผลิตและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท
กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมากกว่า 350 คน จากหลากหลายคณะ อาทิ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment