โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562

1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ซึ่งเป็นการโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 ตามนโยบายของธนาคารออมสิน จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอนผ่านกระบวนการขับเคลื่อนนักศึกษาให้นำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง และการส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรชุมชนให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันและนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนแนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 โดยในช่วงเช้าเป็นการรับฟังการบรรยายจากคุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การตลาดและพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน ในหัวข้อ “แนวทางดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2562” ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอโครงการของนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่การให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 7 ทีม

« 1 of 2 »

Leave us a Comment